Kia Ora Pack -  12 Designs x 6

Kia Ora Pack - 12 Designs x 6

Season: Everyday

Range: Kia Ora New Zealand Cards

Caption: Pack - Complete

Design: KIAORA-SO


Pack Size: 1

ED / 09456 Kia Ora - Silver Fern Kia Ora - Silver Fern
ED / 09457 Kia Ora - Kowhai Kia Ora - Kowhai
ED / 09458 Kia Ora - Pohutukawa Kia Ora - Pohutukawa
ED / 09459 Kia Ora - Harakeke New Zealand Flax Kia Ora - Harakeke New Zealand Flax
ED / 09460 Kia Ora - Paua Shell On Beach Kia Ora - Paua Shell On Beach
ED / 09461 Kia Ora - Kiwi Friends Kia Ora - Kiwi Friends
ED / 09462 Kia Ora - Kakapo Kia Ora - Kakapo
ED / 09463 Kia Ora - Kereru Kia Ora - Kereru
ED / 09464 Kia Ora - Tui Kia Ora - Tui
ED / 09465 Kia Ora - Piwakawaka New Zealand Fantail Kia Ora - Piwakawaka New Zealand Fantail
ED / 09466 Kia Ora - Maui Dolphin Kia Ora - Maui Dolphin
ED / 09467 Kia Ora - Tuatara Kia Ora - Tuatara